НАЧАЛО

гл. ас. д-р Силвия Стефанова Раданова

Тракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет
Катедра “Биология и аквакултура”
служ. тел.: 042 699 319
дом. тел.: 042 258 056
факс: 042 670 942
GSM: 0886 676904
e-mail: syl_ rad@yahoo.com