НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научни интереси:
висша флора и растителност, екомониторинг,
синантропия, инвазивна екология

Публикации:

  • 2013

Radanova S. Analysis of synanthropic flora in the “Ayazmoto” landscape forest park (Stara Zagora, Bulgaria) . Journal of Biodiversity and Ecol. Science, Iran (in press).

Radanova, S. Floristic analysis of the “Zmeyova dupka” natural landmark, Stara Zagora region, South Bulgaria. XLIV International Research and Practice Conference „Earth: life in biodiversity“ (in press).

  • 2012

Radanova, S. Anthropogenic pressure consequences in the “Ayazmoto” forest park. Proceedings of „IX Nat. sci.-techn. conf. with internat. part. „Ecology & health“ Plovdiv (17.05. 2012), 493-498.

  Radanova S., Yakimova L. Presence of North American taxa in the synanthropic flora of Stara Zagora town, South Bulgaria. Journal of Bioscience and Biotechnology, special edition – on line, (National Youth Conference „Biological sciences for a better future“,  Plovdiv, October 19-20, 2012; 99-104.

 

  • Издадени книги и учебници:

С. Раданова. 2011. Ветеринарно-медицинска ботаника. + CD, Контраст СД, 282 с. С. Раданова. 2012. Систематика на висшите растения. Ръководство за упражнения. Литера принт, 200 с.

  •  Участие в проекти:

• на национално ниво: 2001  – Изготвяне на план за управление на ПП ”Сините камъни” • на регионално ниво: 2006  – Анализ на флората и растителността в част от зелената зона на Стара Загора – ръководител 2008  – Растително разнообразие в ПЗ ”Змееви дупки”, Старозагорско – ръководител 2009  – Култигенните екосистеми като  ресурсен  източник на лечебни  растения  – ръководител

  •  Участие в научни форуми:

2002  – Научна конференция с межд. участие към Съюза на учените – Ст. Загора 2005  – Юбилейна научна конференция 10 години Тракийски университет“, Стара Загора 2006 – ІV Балкански конгрес по Ботаника, София 2009 – V конгрес по Ботаника, Белград 2009  – Научна конференция на Биологически факултет, СУ”Климент Охридски” с международно участие 2010 – Докторантска конференция  на дружество “Елиас Канети”, Технически университет – Русе 2010 – Научна конференция “Биологично разнообразие и жизнена среда” – 24-25 юни, Софийски университет